Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a
a Holiday & More Kft.
Székhely: 1022 Budapest, Fillér utca 84/a
Cégjegyzékszám: 01-09-410095
Adószám: 32169384-2-41
Képviseli: Klemm Balázs Lajos
Telefonszám: +36 30 018 7750
E-mail: info@bfcc.hu
(továbbiakban: Üzemeltető) által működtetett Weboldal (www.bfcc.hu) felhasználási feltételeit.

I.) ALAPRENDELKEZÉSEKA Weboldalra a Hotel & More Group tagjai Szolgáltatóként (továbbiakban: Szolgáltató) regisztrálhatnak.

Felhasználóként (továbbiakban: Felhasználó) a weboldal regisztráció nélkül látogatható és böngészhető.

(Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban: Felek)

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon található szolgáltatásokat igénybe szeretné venni, vagy aki a weboldalon található tartalmak iránt érdeklődik.

Szolgáltató lehet a Hotel & More Holding tagjaként minden olyan jogi-, illetve gazdasági szervezet, aki az általa nyújtott szolgáltatást a Weboldalon keresztül is szeretné bemutatni, népszerűsíteni, értékesíteni.

A Felhasználók és a Szolgáltatók közötti kommunikáció a Weboldal közreműködésével jön létre.

A Weboldalra regisztrálók és az ajánlatkérők automatikusan elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, magukra nézve kötelezőnek ismerik el és az adatkezeléshez hozzájárulnak. Kijelentik továbbá, hogy a megadott adataik megfelelnek a valóságnak. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet, Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője nevében jár el.

A Weboldal működtetője, az Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

II. AJÁNLATKÉRÉS ÉS A REGISZTRÁCIÓ MENETEA Weboldal használatával Felek elfogadják a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és az itt leírtak figyelembevételével használják az oldal funkcióit vagy végeznek tevékenységet a Weboldalon.

A Weboldalon keresztül történő ajánlatkérés során a Felhasználóknak meg kell adnia: keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét, telefonszámát. Az ajánlatkéréskor Felhasználó automatikusan elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételeket.

Szolgáltatóként a regisztráció beküldésekor meg kell adni a helyszín és cégnevét, valamint a cég adatait (székhely, számlázási/postacím, adószám, képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma). Az ezek beküldésekor Szolgáltató automatikusan elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételeket.
A Szolgáltató vagy a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibáért semminemű felelősség nem terheli az Üzemeltetőt. Felhasználó és Szolgáltató a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Üzemeltető kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó, vagy Szolgáltató más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait, az így megkötésre került megrendelés semmis.

Az ajánlatkérés a Felhasználók számára költségmentes.

Az oldalon való megjelenés a Szolgáltatók számára ingyenes.

Az ajánlatkéréssel vagy regisztrációval Felhasználó és Szolgáltató elfogadja, hogy az új tartalmakról és ajánlatokról az Üzemeltető hírlevélben értesíti. A hírlevélről bármikor lehetséges leiratkozni.

A Felhasználó és Szolgáltató az ajánlatkérés és a regisztráció során tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználhatja.

Amennyiben az Üzemeltető észleli, hogy a Szolgáltató kommunikációjában az oldal rossz hírét kelti vagy az Üzemeltető megítélése szerint az nem kizárólag az aktuális szolgáltatással kapcsolatos kommunikációra terjed ki, továbbá annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, az Üzemeltető jogosult a Szolgáltató Weblapon való megjelenését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani. A megjelenés felfüggesztéséről az Üzemeltető írásban értesíti a Felhasználót vagy a Szolgáltatót.

III. KÖTELEZETTSÉGEKÜzemeltető kötelezettségei

Üzemeltető biztosítja Szolgáltató részére a következőket:
  • A szolgáltató adatainak beépítését a keresőrendszerbe
  • Szükség esetén az adatok frissítését, esetleges kívánt módosítások megtételét
  • A Szolgáltató adatainak nemzeti (magyar) nyelven történő megjelenítését
  • Az alapadatok, képek megjelenítését feltöltést és élesítést követően
  • Ügyfélszolgálatot munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között
  • Tájékoztató hírlevelek küldését a Szolgáltató felé

Üzemeltető vállalja a Szolgáltató által bejelentett, az Üzemeltető által okozott hibák azonnali korrigálását. Amennyiben az azonnali javítás bármely okból nem lehetséges, így különösen, ha az azonnal történő javítás aránytalanul nagy költségekkel járna, úgy Üzemeltető értesíti Szolgáltatót a javítás előrelátható időpontjáról. Ezen túlmenően az Üzemeltetőt semmilyen kijavítási, vagy kártérítési felelősség nem terheli.

Szolgáltató kötelezettségei:

  • Szolgáltató ingyenesen kérhet módosítást a Felhasználók számára megjelenő adatlapján.
  • Szolgáltató megbízza Üzemeltetőt a megjeleníteni kívánt adatok feltöltésére, azok feltöltést követően Szolgáltató által elfogadtatásra kerülnek. A jóváhagyást követően Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli, Szolgáltató köteles az elfogadott adatok valótlanságából eredő és Üzemeltetőnél felmerülő minden vagyoni és nem vagyoni kárt megtéríteni.
  • Szolgáltató köteles az adataiban történt változásokat haladéktalanul közölni Üzemeltetővel, aki a Szolgáltató kérésére frissíti azokat az adatbázisban.
  • A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben Szolgáltató köteles együttműködni az Üzemeltetővel.

Felhasználók kötelezettségei:

A Weboldal funkcióinak használata a Felhasználók számára anyagi kötelezettséggel nem jár. A Felhasználóknak lehetősége van az oldalon keresztül az oldalon megjelenő Szolgáltatókkal kapcsolatban ajánlatot kérni. Az ajánlatkérés Felhasználót nem kötelezi szolgáltatás vásárlására. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérés során megadott adatait (név, tel. szám, e-mail cím) Üzemeltető kezeli.

IV. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB KÉRDÉSEKFelhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.
Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos.
Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet.

VI. PANASZKEZELÉSA Felhasználó vagy a Szolgáltató a weboldal használata során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheti meg:

Postázási cím: 1022 Budapest, Fillér utca 84/a

E-mail cím: info@bfcc.hu

A Szolgáltató és a Felhasználó panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Szóbeli panasz:

A szóbeli panaszt az Üzemeltető haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Felhasználó vagy a Szolgáltató a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a panaszáról az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel, annak másolati példányát átadja a Panaszosnak. A panaszt annak beérkezését követően az Üzemeltető megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

Írásbeli panasz:

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően az Üzemeltető megvizsgálja és vizsgálat eredményéről a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján az Üzemeltető vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

Panasznyilvántartás:

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el Üzemeltető:

neve
lakcíme, székhelye, levelezési címe
telefonszáma
értesítés módja
panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma
panasz leírása, oka
panasszal kapcsolatos igénye
a panasz alátámasztásához szükséges dokumentumok másolata
a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

Az Üzemeltető a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Üzemeltető 5 évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) az Üzemeltető leselejtezi.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel az Üzemeltető.

Jogorvoslat:

Amennyiben a Panaszos panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Cím: 1088 Budapest József krt. 6.

Telefonszám: 061/459-4836 vagy 061/459-4999

A fogyasztók 2017. január 1. napjától panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz is fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatóak: jarasinfo.gov.hu

Panasz esetén lehetőség van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt található:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
bmkik@bmkik.hu

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: (1) 488-2131
Fax: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
bekelteto.testulet@bkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: (22) 510-310
Fax: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
fmkik@fmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefon: (52) 500-749
Fax: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
hbkik@hbkik.hu

Komárom-Esztergom County Arbitration Board
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: (34) 513-010
Fax: (34) 316-259
Elnök: Dr. György Rozsnyói
kemkik@kemkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefon: (1) 269-0703
Fax: (1) 269-0703
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
kamara@jnszmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefon: (32) 520-860
Fax: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
nkik@nkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefon: (82) 501-000
Fax: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
skik@skik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: (74) 411-661
Fax: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
kamara@tmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
8200 Veszprém, Budapest u. 3.
TTelefon: (88) 429-008
Fax: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
info@bekeltetesveszprem.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefon: (72) 507-154
Fax: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
bekelteto@pbkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: (46) 501-091, 501-870
Fax: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
bekeltetes@bokik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: (62) 554-250/118 mellék
Fax: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
info@csmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: (96) 520-202; 520-217
Fax: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
bekeltetotestulet@gymskik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefon: (36) 416-660/105 mellék
Fax: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
hkik@hkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: (34) 513-010
Fax: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
kemkik@kemkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Telefon: (1) 474-7921
Fax: (1) 474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax: (42) 311-750
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
bekelteto@szabkam.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: (94) 312-356
Fax: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
vmkik@vmkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefon: (92) 550-513
Fax: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A vásárló jogosult a fogyasztói jogvitákból eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Perrendtartás szabályai szerint.

Az Európai Bizottság internetalapú platformot hívott életre, azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Azok a vitarendezési testületek szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek. A honlap az EU 23 hivatalos nyelvén áll rendelkezésre.

http://ec.europa.eu/consumers/odr

VII. ADATKEZELÉS BIZTONSÁGAAdatkezelő adatai, elérhetőségei a következők:
Név: Holiday & More Kft.
Székhely: 1022 Budapest, Fillér utca 84/a
Cégjegyzékszám: 01-09-410095
Adószám: 32169384-2-41
Képviseli: Klemm Balázs Lajos
Telefonszám: +36 30 018 7750
E-mail: info@bfcc.hu
Weboldal: www.bfcc.hu

A Weboldalon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. Az Üzemeltető az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség.

A Weboldalon keresztül történő ajánlatkérés során a Felhasználóknak meg kell adnia: keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét, telefonszámát. Az ajánlatkéréskor Felhasználó automatikusan elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételeket.
Szolgáltatóként a regisztráció beküldésekor meg kell adni a helyszín és cégnevét, valamint a cég adatait (székhely, számlázási/postacím, adószám, képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma). Az ezek beküldésekor Szolgáltató automatikusan elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételeket.
A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

Az Üzemeltető az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Üzemeltető a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

Az Üzemeltető harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő a következő cégeknek adja tovább az adatokat adatfeldolgozás céljából:

Tárhelyszolgáltató neve
Székhelye
NLG-System Bt.
2135 Csörög, homokbánya u. 26.

Adatfeldolgozó neve
Székhelye
Adatfeldolgozói feladat leírása
Igor Corner Internet Kft.
9730 Kőszeg, Táncsics Mihály utca 13.
Látogatói adatok és a szerver működéséhez szükséges információk rögzítése


A Felhasználó által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

3. Számviteli és adózási célból a társaság által megbízott könyvelő iroda:

Tárhelyszolgáltató neve
Székhelye
Adatfeldolgozói feladat leírása
NLG-System Bt.
1188 Budapest Podhorszky u. 62/B.
Számviteli feladatok ellátása


4. Postázási és kézbesítési célból a Magyar Posta.

Az Üzemeltető a Szolgáltató és a Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint, valamint a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján jár el.

Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenést követő 8. napon lép hatályba és a hatályba lépését követően létrejött jogviszonyokban alkalmazandó.

Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.

Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételek, panaszok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36(1)391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu felé tehetők meg.

Az Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót, Szolgáltatót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

VIII. EGYÉBA jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint az abban foglaltak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

Budapest, 2023.08.01.